สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • วันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมด้วยผู้บริหารสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการมูลนิธิ “นายช่างไทย ใจอาสา”
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร