สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สภาวิศวกร นำโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่หนึ่ง, และนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ รองเหรัญญิกสภาวิศวกร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ระหว่างสภาวิศวกรและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุมตึกเหลือง อาคาร 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร