สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยนายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้เกียรติเปิดการสัมมนา นายวงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ ประธานคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมด้วย นายนันทชัย ทองแป้น นายสุพจน์ จินดารัตน์ นายพรภพ นัยเนตร นายสุเมธ อ่ำชิต เป็นวิทยากรบรรยาย และรับฟังความเห็น/ข้อเสนอแนะร่างกรอบความสามารถทางด้านวิศวกรรมของวิศวกร สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับ กรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการ สมาชิกสภาวิศวกร สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร