สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล" ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกรและอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกรและอนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ให้เกียรติบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการขอรับใบอนุญาตนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และ รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อนุกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ให้เกียรติบรรยายเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคลกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร