สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และนายวีรวัฒน์ ปัตทวีคงคา อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการเขียนผลงาน สาขาวิศวกรรมเคมี และนางอัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี และนายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติจัดทำ Workshop การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร