สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 สภาวิศวกรจัดเสวนา เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยกับอาคารสนามบิน" ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการเสวนา และ ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางออกแบบอาคารโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้านภัยพิบัติ และ ดร. มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ร้อยโท วโรดม สุจริตรกุล ผู้แทน NFPA ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเสวนา หัวข้อ มาตรฐานความปลอดภัยสากลกับอาคารสนามบิน และ นายเกชา ธีระโกเมน ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ และชายชาญ โพธิสาร ผู้แทนจากสถาบันอาคารเขียวไทย และนายเจตกำจร พรหมโยธี อดีตนายกสภาสถาปนิก ให้เกียรติ เปิดเวทีความคิดเห็น เรื่อง ความคาดหวังมาตรฐานวิศวกรรมกับอาคารสนามบินเฟสใหม่ ดำเนินรายการโดย นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและคณะทำงานด้านภัยพิบัติอัคคีภัยสภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร