สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สภาวิศวกร ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดสัมมนา เรื่อง “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งมีวิทยากรผู้ให้เกียรติบรรยาย ได้แก่ คุณอันธิกา กันสิทธิ์ และคุณสุจิตรา พิทักษ์เสริมศักดิ์ ผู้แทนจาก บจก.มาเยคาว่า (ประเทศไทย) บรรยายเรื่อง “ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ช่วงที่ 1 (พื้นฐาน)”คุณยุทธศรี หล้ามณี ผู้แทนจาก บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายเรื่อง "ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ช่วงที่ 2 (อุปกรณ์หลัก)" คุณสุวัฒน์ กฤติยรังสรรค์ ผู้แทนจาก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง "ระบบการ Defrost ด้วย Hot Gas, Air และ Water ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” และคุณสมพจน์ สันทัด ผู้แทนจาก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง "การใช้งานและบารุงรักษา ระบบทำคามเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียและความปลอดภัย" โดยมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว จำนวน 50 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร