สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาวิศวกร และบทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ดร. ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและมอบโล่รางวัลให้แก่ 12 องค์กรแม่ข่ายดีเด่นประจำปี 2561 โดยการสัมมนาในช่วงเช้า หัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาวิศวกรในอนาคต" รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย และรับฟังความเห็น สำหรับการเสวนาในช่วงบ่าย หัวข้อ "บทบาทองค์กรแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง" ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี ผู้แทนจากบริษัทไทยโอบายาชิ จำกัด สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน พร้อมกันนี้ นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงในการเสียสละทุ่มเทโดยนำหลักความรู้วิชาชีพวิศวกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาในการช่วยชีวิตนักฟุตบอลเยาวชน 13 คน ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ด้วย
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร