สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกร" รุ่นที่ 10 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และ ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และ และนายสนั่น ศิริอ่อน อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และนายสุวิช ลิ่มทอง อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง และ ศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแรงลม และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร