สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิก             สภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 2 คน ประกอบด้วย
    1. นายศิรเสกข์ ตราชื่นต้อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    2. นายพันพิศาล ประดิษฐ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร