สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญติวิศวกร พ.ศ. 2542 MRA-Mutual Recognition Arrangement และ CPD และ ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่อง พื้นฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ผศ.ดร. กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่อง พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง และ ศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่อง การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวและแรงลม และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายวิชาการเรื่อง การแปลผลการเจาะดินและการเลือกระบบฐานราก
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร