สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • สภาวิศวกรจัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 814 คน แบ่งออกเป็น สมาชิกสามัญ 798 คน สมาชิกวิสามัญ 5 คน และผู้สังเกตการณ์ 11 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร