สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “ โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและสภาพท้องที่ของประเทศไทย (โครงการรถไฟไทย) รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายพระราชบัญญัติวิศวกรและภาพรวมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่องความคืบหน้าการฝึกอบรมและทดสอบวิศวกรจีน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายและแนวทางป้องกันอัคคีภัย และกรณีศึกษาการวิบัติของอาคารและโครงสร้าง และ ศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและแรงลม ให้เกียรติบรรยายเรื่อง แผ่นดินไหวและแรงลมในประเทศ และ รศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมภ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่อง สภาพทางธรณีวิทยาและชั้นดินในประเทศไทย และนายชวลิต จันทรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ภัยพิบัติน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร