สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 สภาวิศวกรจัดการประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 2 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และนายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เหรัญญิกสภาวิศวกร ให้เกียรติเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 436 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร