สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 สภาวิศวกร นำโดย ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และ ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมโยธา อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ พลังงาน เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 120 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร