สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี" ณ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  กรุงเทพมหานคร โดย ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายแนะนำสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  และนายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติบรรยายแนะนำวิธีการเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ Workshop การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมเคมี

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร