สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ" ณ โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง โดย นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และนายสุรพล พงษ์ไทยพัฒน์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เกียรติบรรยายขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ การเขียนผลงานและการพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมโยธา และนายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติบรรยายขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตฯ การเขียนผลงานและการพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร