สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 สภาวิศวกร นำโดย นายอุทัย คำเสนาะ และ ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เคมี เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 89 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร