สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 สภาวิศวกร นำโดย ดร.จิระศักดิ์  แสงพุ่ม ประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และ ผศ.ชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสัมมนาหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า และเคมี เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 282 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร