สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา" ณ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและแนวทางการเขียนผลงาน ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และนายสนั่น ศิริอ่อน อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่ององค์ความรู้สำหรับการสอบสัมภาษณ์ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และนายภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่ององค์ความรู้การสอบสัมภาษณ์สามัญโยธาด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร