สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 4 คน ประกอบด้วย
    1. นายอำนาจ เหล่าสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
    2. นายวิษณุ ภูเก้าแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    3. นายธนวัฒน์ เทพเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
    4. นายศุภวิชญ์ ฤกษ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร