สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดแถลงข่าว เรื่อง “7 วัน สร้างความปลอดภัย” โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร นายไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกรคนที่หนึ่ง และนายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เหรัญญิกสภาวิศวกร ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว และแถลงข่าว เรื่อง “เหตุเรือชนสะพานและแนวทางป้องกัน” โดยมี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และนายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ ผู้ชำนาญการด้านโยธา ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจเข้าร่วมงาจำนวน 14 คน

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร