สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรนำโดย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร, ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่สอง, ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร, ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม รองเลขาธิการสภาวิศวกร, นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ รองเหรัญญิกสภาวิศวกร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร