สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู  กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และนายธเนศ วีระศิริ ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เกียรติบรรยายเรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ และการพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมโยธา และนายเกษม กุหลาบแก้ว ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เกียรติบรรยายเรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ และการพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ให้เกียรติบรรยายเรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ และการพิจารณาผลงาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร