สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และ รศ. ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และนายประสงค์ นรจิตร อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติโรงงานและมุมมองของผู้ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม และ นายยุทธชัย บรรเทิงจิตร อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายเรื่องความปลอดภัย และ ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร และอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ รศ.ดร. วันชัย ริจิรวนิช อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ดร. มานพ ศรีตุลยโชติ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติจัด Workshop การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร