สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และบรรยายขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและแนวทางการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และบรรยายเรื่ององค์ความรู้การเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ด้านโครงสร้างและการก่อสร้าง และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาผลงานและสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร