สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติเปิดการสัมมนา ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน และรศ.ดร.อานันทวัฒน์ คุณากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการรับรองปริญญาฯ ของสภาวิศวกรในปัจจุบัน โดยคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรับรองปริญญาฯ และกำหนดทิศทางการรับรองปริญญาฯ สำหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร