สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกร ้จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์" ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร ให้เกียรติกล่าวรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ของหน่วยงาน TABEE พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย "การเตรียมการของสถาบันการศึกษาเพื่อการขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในมุมมองของผู้ตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินทรงคุณวุฒิ ดังนี้ อ.เยี่ยม จันทรประสิทธิ์, ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์, รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา และดร.ธเนศ เจริญทรัพย์
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร