สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และ นายเสรี สุธรรมชัย กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อการเลื่อนระดับ
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร