สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สภาวิศวกรร่วมกับสภาสถาปนิก จัดการประชุมร่วมคณะกรรมการสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาสถาปนิก ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมอย่างสูงสุด
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร