สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันสถาปนาสภาวิศวกร ณ สำนักงานสภาวิศวกร ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการสภาวิศวกร กรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร