สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกร นำโดย ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม ประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และ นายอุทัย คำเสนาะ รองประธานอนุกรรมการฯ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสัมมนาหัวข้อ“แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ตึกสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาและกำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและความจำเป็นที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติสภาวิศวกร พ.ศ.2542 ซึ่งในกระบวนการจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ การทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร และการอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว จำนวน 110 คน
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร