สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่อง กฎกระทรวงและข้อบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร