สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อจัดจ้าง” ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น โดย ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และบรรยายวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสีย และการบริหารจัดการขยะ และนายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติบรรยายวิชาการ เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร