สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และ ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่องแนวทางการออกแบบและก่อสร้างแผงกันรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่องการประเมินและปรับปรุงแผงกั้นรถยนต์ในอาคารเก่า
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร