สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิศวกรรมเคมี” ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเคมี ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองปริญญาฯ ของสภาวิศวกร และผศ.ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (TABEE)
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร