สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่) และการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC” ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องการเปิดเสรีวิชาชีพวิศวกรรม AEC และนายขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ให้เกียรติบรรยายเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ให้เกียรติบรรยายเรื่องแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร