สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายสนั่น ศิริอ่อน อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่องขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและแนวทางการเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายเรื่ององค์ความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และ บรรยายเรื่องโครงสร้างและการก่อสร้าง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร