สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงการรับรองปริญญาฯ สำหรับสาขาวิศวกรรมโยธา ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกรในปัจจุบัน และรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อกำหนดทิศทางการรับรองปริญญาฯ ในอนาคตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนา และเป็นวิทยากร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร