สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และผู้แทนสภาวิศวกร ประกอบด้วย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา รศ.ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงม์ ผศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ นายสิทธิพงษ์ พรมลา และนายสุจินต์ สุวรรณกิจบริหาร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้เข้าร่วมการประชุมระดับคณะทำงาน เพื่อจัดหาข้อสรุปในแต่ละประเด็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อความรวมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 22 ใันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ต่อไป
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร