สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 8 คน ประกอบด้วย
  1. นายสาธิต จิรไพศาลกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  2. นางสาวกิติพร ธนพรสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. นายกิตติวัฒน์ พูลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  4. นายสรศักดิ์ จันทรกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  5. นายพงศ์ภัค พานิชผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  6. นายชำนาญ สุขวาศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  7. นายประภาส ศรีสุมะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8. นายธอริค หมัดอะดัม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร