สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดงานสัมมนา “แนวทางการเขียนแบบคำขอและการนำเสนอผลงานเพื่อขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและวิศวกรเอเปค” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ไกร ตั้งสง่า อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อนุกรรมการกำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee) สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกรได้รับทราบข้อกำหนดและการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคหรือวิศวกรวิชาชีพอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนฯ ให้ได้รับทราบถึงแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติวิศวกรระหว่างประเทศของสภาวิศวกร หรือประโยชน์ต่อการนำเสนอผลงานของวิศวกรท่านนั้นในกิจการอื่น ๆ ต่อไป
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร