สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง และนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และนายสนั่น ศิริอ่อน อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และ นายสุวิช ลิ่มทอง อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร