สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรจัดสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ณ ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อมด้วย นายชูเลิศ จิตเจือจุน รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ นายวัฒน์พงษ์ หิรัญมาลย์ นายวิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ และรศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร