สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจำนวน 93 คน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พระราม 6

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร