สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกร โดย นายชูเลิศ จิตเจือจุน และนายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จ.พิษณุโลก ตามหนังสือเชิญจากผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัยของทางราชการตำรวจ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (แฟลต6) โดยคณะทำงานฯ จะนำผลการตรวจสอบมาพิจารณา และแจ้งผลต่อไป
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร