สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกรจัดงานสัมมนา “การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ ได้แก่ รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE), นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ผู้ตรวจประเมินฯ (ภาคสมาคมวิชาชีพ), ดร. ธเนศ เจริญทรัพย์ ผู้ตรวจประเมินฯ (ภาคอุตสาหกรรม) และ รศ.ดร. ภาวนี นรัตถรักษา ผู้ตรวจประเมินฯ (ภาคการศึกษา) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพิจารณาและประเมินผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแนวทางการตรวจประเมินฯ ของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร