สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
 • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร มอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภาวิศวกร ที่ทำคะแนนทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ได้คะแนนสอบสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ สำนักงานสภาวิศวกร แก่สมาชิก 5 คน ประกอบด้วย
  1. นายรังสินันท์ ณ รังษี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมแกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. นายกานต์พงศ์ โพธิสุทธิ์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. นายเจษฎ์พันธ์ กิจทำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  4. นายพรรณ แก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. นายฤทธิ์ศักดิ์ ชูลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร