สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 สภาวิศวกรจัดสัมมนา "หลักเกณฑ์การนำคะแนนหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD) ไปใช้" ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง และผศ. ชายชาญ โพธิสาร อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร