สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
  • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560  สภาวิศวกรจัดสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3”  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร  โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ  เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา          ให้เกียรติเปิดการสัมมนาและบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง  และ  นายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี  และนายชูลิต วัขรสินธุ์   ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา              ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ และ นายสุวิช ลิ่มทอง  อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เกียรติบรรยายความรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร